[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Con người không đồng nhất với hành vi của chính họ

Con người không đồng nhất với hành vi của chính họ

Con người không đồng nhất với hành vi của chính họ

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

Con người không đồng nhất với hành vi của chính họ

 

Bạn có nhớ lần nào đó mình đã có hành vi không đẹp hay không? Lý do gì mà bạn đã có hành vi ấy? Hành vi đó có phản ánh đúng con người của bạn hay không? Thật ra hành vi là những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài phù hợp với với cảm xúc của bản thân tại một thời điểm nhất định. Đó là chức năng bình thường của con người. Một sự kiện xảy ra sẽ tạo ra trong ta một cảm xúc. Nó lan truyền trong cơ thể và tự động tạo nên các phản ứng thể chất, rồi ngôn ngữ hình thể cũng sẽ thể hiện theo cảm xúc đó. Tất cả tạo nên hành vi con người trong một khoảng thời gian rất nhanh chừng một phần tỷ giây (nano giây). Do hành vi của con người là những phản ứng và cảm xúc nhất thời cho nên chúng ta không đánh đồng những hành vi đó là bản chất của con người đó.

Khi nhận ra con người không đồng nhất với hành vi của họ, chúng ta sẽ có thêm góc nhìn mới để đánh giá người khác cũng như tự đánh giá bản thân.

(Trích: Khơi dậy tiềm năng)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat