[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Không có thất bại, chỉ có phản hồi

Không có thất bại, chỉ có phản hồi

Không có thất bại, chỉ có phản hồi

VIDEO CLIP
Quảng cáo
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Fanpage

 

Người thành công luôn nhận thức rằng thất bại sẽ thật sự dẫn đến những cơ hội và khám phá mới. Những gì hay bị xem là “thất bại” chính là sự phản hồi đối với những gì bạn đã thực hiện. Cho nên không nên gọi nó là “thất bại” mà nên gọi nó là “phản hồi”. Phản hồi là bài học để giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và hiểu biết, giúp chúng ta thành công sau này.

 

 

(Trích: Khơi dậy tiềm năng)

Chia sẻ:
Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới Viện Đào Tạo NLP Tâm Thức Mới
Facebook chat