[google35a71cb998b5ab24.html] google-site-verification: google35a71cb998b5ab24.html Your Title

Mọi quy trình nên làm tăng sự lựa chọn và nâng cao tính tổng thể

Mọi quy trình nên làm tăng sự lựa chọn và nâng cao tính tổng thể

Mọi quy trình nên làm tăng sự lựa chọn và nâng cao tính tổng thể

Mọi quy trình nên làm tăng sự lựa chọn và nâng cao tính tổng thể

Bản chất con người là luôn muốn tìm giải pháp cho những vấn đề mà họ đang đối mặt trong cuộc sống. Mỗi giải pháp tạo nên một quy trình mới cho hành động của con người. Các quy trình hành động cần phải có sự linh hoạt nhất định để làm tăng các khả năng lựa chọn. Nhưng mặt khác, các quy trình ấy không được làm ảnh hưởng đến tính tổng thể, tức là không được làm hại đến bất kỳ bộ phận nào trong tổng thể đó.

 

Trong thực tế, một người có thể có một hành động nào đó để đạt được mục tiêu cho bản thân, nhưng không thể vì lẽ đó mà gây thiệt hại đến cho người khác. Nói theo ngôn ngữ của NLP, thì các quy trình phải bảo đảm về tính tổng thể hay đảm bảo về sự cân bằng của hệ sinh thái.

(Trích "Khơi dậy tiềm năng")

 

Chia sẻ:
Facebook chat